Copyright © OS KOVO 2017  STRÁNKY V REKONSTRUKCI, INFORMACE NA SEKRETARIÁTU ZO OS KOVO Třinecké Železárny
ZO OS KOVO Třinecké železárny Průmyslová 1030 739 65 Třinec - Staré Město  IČO:	14613522			+420 558 532 703 DIČ:	CZ14613522		+420 558 321 212 Org.číslo:	032038		odbory@trz.cz ID datové schránky:		rgyb9yb  49.6852853N, 18.6511717E N 49°41.11712', E 18°39.07030' 49°41'7.027"N, 18°39'4.218"E H I S T O R I E   A   S O U Č A S N O S T:
Dne 2. března 1990 se konal mimořádný všeodborový sjezd, který svým usnesením ukončil existenci Revolučního odborového hnutí – ROH. Byl tak dán impuls ke vzniku nové, moderní odborové struktury v Československu. Vytvořily se odborové svazy se základními organizacemi a byl ustaven zastřešující odborový orgán Komora odborových svazů – nyní Konfederace. V bývalém Československu byl „Odborový svaz KOVO v ČSFR“. Po zániku společného státu vznikl v České republice Odborový svaz KOVO dle zákona č. 300/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990, o sdružování občanů. Odborový svaz KOVO je evidován u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VSC/1–19788/93–E. Stanovy OS KOVO jsou evidovány na Ministerstvu vnitra ČR pod čj. VSC/1-19788/93-E a byly přijaty na I. Sjezdu OS KOVO v roce 1993. Novelizace stanov byly schvalovány na následujících sjezdech: II. Sjezd OS KOVO 1997, III. Sjezd OS KOVO 2001, IV. Sjezd OS KOVO 2005, V. Sjezd OS KOVO 2009 a VI. Sjezd OS KOVO 22. 6. 2013. Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny je zapsaná v rejstříku organizačních jednotek OS KOVO pod organizačním číslem 032038, IČ 14613522. Na základě Stanov OS KOVO je tato základní organizace organizační jednotkou OS KOVO, má právní subjektivitu a je oprávněna jednat svým jménem. Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny sdružuje na základě dobrovolnosti zaměstnance těchto společností: ARMAGAS s.r.o. TřinecKovo Třinec, s.r.o. TRIALFA, s.r.o. Doprava TŽ, a.s. Moravia Security, a.s. Třinecká klimatizace, a.s. Drobné kolejivo, a. s. REFRASIL s.r.o. TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Security Morava, s.r.o. Třinecké gastroslužby, s.r.o. ENEZA, s.r.o. Slévárny Třinec, a.s. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. ENVIFORM a.s. Sochorová válcovna TŽ, a. s.Třinecký inženýring, a.s. JELMARK, s.r.o. Strojírny Třinec, a.s.  ŽPL group, a.s.  Klimaprodukt, a.s. T - print, s. r. o. Organizace důchodců TŽ H L A V N Í   C Í L E   A   P R V O Ř A D É   Ú K O L Y: Hlavním cílem základní organizace je prosazovat oprávněné požadavky svých 4 000 členů a obhajovat jejich zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální a kulturní nároky. Zajišťuje svým členům i oblast volného času, především na úseku kultury, sportu a rekreace. Kolektivně vyjednávat s vedením společností kolektivní smlouvy a dosáhnout příznivých mzdových, pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance. Prosazovat zlepšení pracovního prostředí, sociálních a hygienických podmínek zaměstnanců, zlepšování zdravotní péče, zvyšování úrovně bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zajišťovat zvýšenou péči pro členy a jejich rodinné příslušníky, kteří se dostali do sociálních nebo existenčních problémů či tísně. Obhajovat své členy ve sporech pracovněprávních a ve sporech, které se týkají závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy.
Org.číslo:032038
ÚVOD O NÁS STRUKTURA SPOLEČNOSTI PODNIKATELSKÁ ČINOST DOKUMENTY DUCHODCI ČASOPIS KOVÁK Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny O NÁS